Woven

Woven

190T Nylon Taffeta
210T Nylon Taffeta
Nylon Oxford
Nylon Twill
Nylon Melange Fabric
Nylon Ribstop
Nylon Organdy
Nylon TaslonĀ 
Nylon Crinkle Fabric
Polyester Taffeta
Polyester Oxford
Polyester Twill
Polyester Satin
Polyester Ribstop
Polyester Taslon
Polyester Dobby
Polyester Pongee Asahi
Polyester Haibutai
Polyester Microfibre fabric
Recycled Polyester Taffeta
Recycled Polyester Micro Fibre fabric

Applicable to